Nghị định 44 quy định: Công tác huấn luyện an toàn lao động được chia làm 6 nhóm. Trong bài viết này Viện đào tạo ESC sẽ giúp các bạn hiểu về an toàn lao động nhóm 1,2,3,4,5,6 là những ai? và thời gian chiêu sinh khai giảng khóa học an toàn lao động các nhóm


HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

An toàn lao động (ATVSLĐ) là các phương pháp đưa ra nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh tật liên quan trong quá trình lao động. An toàn lao động trước đây còn được hiểu là Bảo Hộ Lao Động.

ĐỐI TƯỢNG PHẢI TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG CÁC NHÓM

 1. ATLĐ nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động: Người đứng đầu đơn vị và các cấp phó được quy định tại điểm a khoản 1 phụ trách an toàn vệ sinh lao động.
 2. ATLĐ nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Người chuyên trách và người giám sát về an toàn và vệ sinh lao động
 3. ATLĐ nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. ATLĐ nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động
 5. ATLĐ nhóm 5: Người làm công tác y tế
 6. ATLĐ nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CÁC NHÓM

Phần lớn các nhóm đều có điểm chung là phần lý thuyết có 3 giai đoạn học giống nhau, nhưng khác nhau về chuyên ngành theo các nhóm.

Thời gian HL ATLĐ nhóm 1: 16 giờ

Huấn luyện ATLĐ nhóm 1

 1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doan

Thời gian HL ATLĐ nhóm 2: 48 giờ

Huấn luyện nhóm 2

 1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở
 3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt.

Thời gian HL ATLĐ nhóm 3: 24 giờ

Huấn luyện nhóm 3

 1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 2. Kiến thức cơ bản::Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động
 3. Chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Thời gian HL ATLĐ nhóm 4: 16 giờ

Huấn luyện nhóm 4

 1. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 2. Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Thời gian HL ATLĐ nhóm 5: 56 giờ

Huấn luyện nhóm 5

 1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 2. Nghiệp vụ:Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 3. Chuyên ngành: Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Thời gian HL ATLĐ nhóm 6: 4 giờ

Huấn luyện nhóm 6

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Ngày khai giảng:20/08/2019
Hình thức học:Học tại trung tâm hoặc tại cơ sở huấn luyện các tỉnh
Giờ học:8h – 10h (thời gian dựa trên cơ sở học viên)
Ngày học:Thứ 2,4,6 (hoặc theo lịch của học viên)
Học phí nhóm 1:
600.000 VNĐ
Học phí nhóm 2:
800.000 VNĐ
Học phí nhóm 3:
600.000 VNĐ
Học phí nhóm 4:
400.000 VNĐ
Học phí nhóm 5:
1.500.000 VNĐ
Học phí nhóm 6:
800.000 VNĐ
Điện thoại đăng ký:0966777780
Học tại:CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội (hoặc tại cơ sở của học viên)

Lợi ích của việc tập huấn an toàn lao động ?

Tham gia khóa học huấn luyện an toàn lao động chính là giải pháp tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm vật chất, hạn chế các tai nạn rủi ro cho cả người sử dụng lao động và cá thể lao động.

Tập huấn an toàn lao động là một trong những quy định bắt buộc của pháp luật, đồng thời thể hiện sự nhân văn cũng như cải thiện môi trường lao động

Doanh nghiệp tham gia các lớp đào tạo an toàn vệ sinh lao động, doanh nghiệp sẽ có cơ hội nâng cao giá trị cạnh tranh cũng như phòng chống được các tai nạn, bệnh nghề nghiệp giúp người lao động an tâm làm việc.

Bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm. Thiết lập được bộ văn hóa ứng xử doanh nghiệp. an toan lao dong