Điều kiện để được cấp thẻ an toàn lao động

Linhlanweb -
Điều kiện để được cấp thẻ an toàn lao động
5 (1) votes

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Thẻ an toàn lao động (Thẻ ATLĐ) là một loại giấy chứng nhận được cấp cho người lao động đạt yêu cầu sau khi tham gia lớp huấn luyện an toàn lao động. Thẻ an toàn lao động chủ yếu được cấp cho công nhân, người lao động làm các nghành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: công nhân nghành điện, lao động trên cao, cơ khí, hóa chất, vận hành nồi hơi, thiết bị nâng, các công việc dễ gây cháy nổ, hàn xì ...

Như vậy chúng ta có thể hiểu thẻ ATLĐ có tác dụng chứng nhận người lao động đã được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

thẻ an toàn lao động

ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP CẤP THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG?

Điều kiện để doanh nghiệp cấp thẻ an toàn lao động đó là:

  1. Phải có giấy phép hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Giấy phép này phải còn hiệu lực hoạt động.
  2. Có các tài liệu huấn luyện nghiệp vụ được bộ lao động và thương binh xã hội ban hành.
  3. Người huấn luyện phải có chuyên môn, có kỹ năng biên soạn, thuyết trình đáp ứng các yêu cầu ban hành của luật an toàn vệ sinh lao động.

Chúng ta có thể xem cụ thể trích dẫn luật an toàn vệ sinh lao động 2015

Theo Khoản 7, Điều 14 Luật số 84/2015/QH13: “Doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 14 thì phải đáp ứng điều kiện hoạt động như đối với tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động”.

Theo Điều 5 Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, điều kiện hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện của người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là: 

1. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp Chứng chỉ huấn luyện còn hiệu lực, hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Hạng C theo quy định của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP .

2. Có tài liệu huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ theo Chương trình khung huấn luyện được ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Bảo đảm số lượng người huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các nội dung huấn luyện theo Chương trình khung huấn luyện được ban hành kèm theo Thông tư này.

Yêu cầu cụ thể đối với người được phép dạy tập huấn an toàn lao động.

Trường hợp người huấn luyện thực hiện huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện. Theo điều 22 mục 2 - Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quy định:

Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là người huấn luyện) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Huấn luyện nội dung hệ thống pháp Luật an toàn, vệ sinh lao động

Người huấn luyện nội dung hệ thống pháp Luật an toàn, vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên, ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

Người huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;

b) Có ít nhất 07 năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động ở đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

3. Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành

Người huấn luyện lý thuyết chuyên ngành là người có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;

b) Có ít nhất 05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

4. Huấn luyện thực hành:

Huấn luyện thực hành nhóm 3: Người huấn luyện có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện;

 Người huấn luyện thực hành bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b và c Khoản này, đồng thời phải tham gia khóa huấn luyện về nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc có ít nhất 5 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 Định kỳ 02 năm, người huấn luyện phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất một lần; trừ người huấn luyện chuyên môn vệ sinh lao động, y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 Nội dung huấn luyện nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động gồm:

Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

b) Nội dung huấn luyện kỹ năng cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gồm:

Kỹ năng biên soạn bài giảng; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện; kỹ năng sử dụng các loại phương tiện hỗ trợ huấn luyện.

c) Nội dung huấn luyện các chuyên đề bắt buộc gồm:

An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị điện; an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động hóa chất; an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng hoặc khai thác khoáng sản; an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

d) Các nội dung huấn luyện chuyên sâu khác phù hợp với năng lực của người huấn luyện và do người huấn luyện đăng ký tham dự.

đ) Thời gian huấn luyện: Tổng thời gian huấn luyện là 80 giờ đối với nội dung huấn luyện theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này, không bao gồm thời gian sát hạch. Đối với các nội dung huấn luyện chuyên sâu khác theo quy định tại điểm d khoản này, thời gian huấn luyện ít nhất 4 giờ đối với mỗi chuyên đề.

an toàn lao động

AI ĐƯỢC CẤP THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG?

Tất cả các lao động thuộc nhóm 3 đều được cấp thẻ an toàn lao động sau khi tham gia tập huấn an toàn vệ sinh lao động. 

Đơn vị tổ chức huấn luyện có trách nhiệm cấp Thẻ an toàn lao động cho Người lao động (kể cả lao động hành nghề tự do) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau khi người lao động  được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu.

Khi có sự thay đổi về máy móc thiết bị, lao động thuộc nhóm 3 đều phải học tập huấn an toàn lao động và được cấp thẻ ATLĐ lại.

Xem thêm >> Những đối tượng thuộc nhóm 3 bắt buộc phải học huấn luyện an toàn lao động ? 

CƠ QUAN NÀO CÓ THẨM QUYỀN  CẤP THẺ ATLĐ ?

Theo quy định của luật lao động thì người sử dụng lao động có thể cấp thẻ an toàn cho người được huấn luyện ATVSLĐ thuộc nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu.
Tổ chức huấn luyện cấp Thẻ an toàn cho người lao động làm việc theo hợp đồng hoặc không theo hợp đồng. Ví dụ như Viện Đào tạo ESC là một cơ quan có thẩm quyền đào tạo tập huấn an toàn vệ sinh lao động, cấp giấy chứng nhận an toàn lao động hoặc thẻ an toàn lao động sau khi đã kiểm tra người lao động đạt yêu cầu theo luật quy định.

an toàn vệ sinh lao động

BẮT BUỘC PHẢI CÓ THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHÔNG?

Theo luật quy định thì bắt buộc người lao động thuộc nhóm 3 khi tham gia lao động bắt buộc phải có thẻ an toàn lao động. Nếu người lao động không có thẻ an toàn lao động mà bị phát hiện thì người sử dụng lao động sẽ bị phạt. Luật quy định như sau:

Phạt tiền người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề đúng theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

  • Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
  • Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;
  • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;
  • Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người;
  • Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN BAO LÂU?

Thẻ an toàn lao động cũng như giấy chứng nhận an toàn lao động có giá trị lưu hành là 2 năm. Tuy nhiên nếu như trong thời hạn lưu hành này mà người lao động bị luân chuyển sang công việc khác cũng thuộc lao động nhóm 3 hoặc nơi làm việc thay đổi các loại máy móc đang sử dụng thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn lại cho người lao động. Giấy phép sẽ được cấp mới.

MẪU THẺ AN TOÀN THEO NGHỊ ĐỊNH 44

Mẫu thẻ an toàn theo quy nghị định 44 được quy định tại Mẫu 06: Quyết định cấp thẻ an toàn (Ban hành theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2017) như sau:

mẫu thẻ an toàn theo nghị định 44

Bạn có thể tải về  mẫu thẻ an toàn theo nghị định 44

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỂ CÓ ĐƯỢC THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀ BAO LÂU?

Theo quy định thì thời gian huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3 là 24h cụ thể như sau: 

 

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN ATLĐ NHÓM 3

Thời gian huấn luyện (gi)

Tổng s

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

0

0

1

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

6

6

 

 

2

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

 

 

3

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

 

 

II

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

1

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

4

4

 

 

2

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

1

1

 

 

3

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

1

1

 

 

4

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

1

1

 

 

5

Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

1

1

 

 

III

Nội dung huấn luyện chuyên ngành

6

4

2

 

 

Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

6

4

2

 

IV

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

2

2

 

 

Tổng cộng

24

22

2

 

Đăng ký học huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 xin liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ECS

Địa chỉ: HH4C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam

Điện thoại: 0966777780

Email: daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com -  Website: https://antoanlaodong.edu.vn/.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

Để tham gia khóa học ATLĐ nhóm 3, bạn chỉ cần cung cấp thông tin:

– Ảnh thẻ 3×4

– Chứng minh thư bản photo

– Đơn đăng ký học

Khóa huấn luyện cấp thẻ an toàn lao động nhóm 3 của VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ESC -  được trực tiếp giảng dạy bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn cũng như lý luận giúp công tác  huấn luyện hiệu quả nhất. Mọi thông tin về huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 cần tư vấn MIỄN PHÍ , hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất!


Lựa chọn tổ chức chứng nhận iso

Linhlanweb -

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp.Vậy chứng nhận iso là gì? Cấp chứng chỉ ISO uy tín ở đâu?

Dịch Vụ Thông Tắc Bồn Cầu Tại HCM 【Giá Rẻ】Từ 100k/M

Linhlanweb -

Bạn đang cần tìm dịch vụ thông cống nghẹt tại TP.HCM để xử lý triệt để tình trạng tắc nghẽn bồn cầu, cống nghẹt? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Cách vệ sinh những mẫu rèm cửa đúng bí quết

Linhlanweb -

Để có những bộ rèm cửa đẹp sạch đón tết thì việc vệ sinh là điều cần yếu. cách vệ sinh rèm cửa đúng cách tại nhà sau đây luôn giúp ích cho các bộ rèm cửa bạn trở nên như m

An toàn lao động khi thi công vách ngăn vệ sinh

Linhlanweb -

Huấn luyện An toàn lao động khi thi công vách ngăn vệ sinh là vấn đề cần thiết để hạn chế các tai nạn trong quá trình thi công nhà vệ sinh bằng vách ngăn.

Tiêu Chuẩn Nhãn CE Marking

Linhlanweb -

Chia sẻ kiến thức Ce là gì và Quy trình cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn nhãn CE Marking cho khẩu trang, găng tay xuất khẩu châu âu Eu. Trình bày dễ hiểu.

Tư vấn cấp chứng chỉ ISO 13485

Linhlanweb -

Chuyên tư vấn dịch vụ cấp chứng nhận ISO 13485 dành cho khẩu trang y tế, thiết bị và đồ bảo hộ y tế. Cấp ISO 13485 : 2016 Nhanh uy tín

Tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016

Linhlanweb -

Viện quản lý đào tạo esc chuyên tư vấn Chứng nhận ISO 13485 : 2016 dành cho khẩu trang y tế, thiết bị, đồ bảo hộ y tế. Cấp ISO 13485 : 2016 Nhanh uy tín

Hồ sơ dự thầu và năng lực dự thầu gồm những loại giấy tờ gì?

Linhlanweb -

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia chia sẻ thông tin hồ sơ dự thầu và hồ sơ năng lực dự thầu gồm những loại giấy tờ gì kèm các mẫu hồ sơ đánh giá năng lực

Thông tư 04 đấu thầu qua mạng

Linhlanweb -

An toàn lao động xin gửi nội dung Thông tư 04 đấu thầu qua mạng của BKHĐT và các biểu mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng kèm thông tư 04/2017/tt-bkhđt bản word

Liên hệ

Địa chỉ:

CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội

Phone

0966777780

E-mail

daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com