Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Xây Dựng

Linhlanweb -
Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Xây Dựng
5 (1) votes

Viện đào tạo ESC cung cấp Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng hạng cấp 1, 2, 3 cho tổ chức, doanh nghiệp xây dựng,nhà thầu Trọn gói 100% Uy Tín.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức là gì?

Chứng chỉ năng lực xây dựng là tiêu chuẩn năng lực hoạt động trong nghành xây dựng do sở xây dựng và bộ xây dựng đưa ra nhằm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị tổ chức.Theo THÔNG TƯ 08/2018/TT – BXD NGÀY 20/11/2018 và Nghị định 100/2018/NĐ – CP có quy định rõ ràng về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với 3 hạng là 1, 2, 3

Lĩnh vực nào cần được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I, II, III?

Theo quy định của Cục An toàn lao động, sở xây dựng, bộ xây dựng thì các lĩnh vực sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ xây dựng:

 1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (TKXD) bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
 2. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA) .
 3. Thi công xây dựng công trình (CTXD).
 4. Giám sát thi công xây dựng công trình (GSXD).
 5. Kiểm định xây dựng (KDXD).
 6. Tư vấn Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (QLCP).
 7. Khảo sát xây dựng (KSXD), bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
 8. Tư vấn Lập quy hoạch xây dựng (QHXD).

Cũng theo quy định thì một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực, hạng  1,2,3 của từng lĩnh vực tương ứng với điều kiện năng lực của tổ chức đối với lĩnh vực đó.

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Điều kiện được chứng chỉ hoạt động khảo sát xây dựng

Đối với đơn vị, tổ chức hoạt động Khảo sát xây dựng (KSXD). Điều kiện bắt buộc phải có: 

- Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định.

- Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Ngoài 2 điều kiện vừa kể trên thì đối với từng hạng năng lực cũng phải có những điều kiện cụ thể như sau:

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động khảo sát xây dựng đối với hạng I

Theo quy định của pháp luật thì điều kiện hoạt động khảo sát của hạng I được quy định như sau: 

 1. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
 2. Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 3. Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.

Phạm vi hoạt động của hạng 1 trong hoạt động khảo sát xây dựng : Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án và cấp công trình cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động khảo sát xây dựng đối với hạng II

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

– Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.

Phạm vi hoạt động của hạng 2 trong hoạt động khảo sát xây dựng : Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án từ nhóm B, công trình từ cấp II trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực.

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động khảo sát xây dựng đối với hạng III

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

– Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động của hạng 3 trong hoạt động khảo sát xây dựng : Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, công trình từ cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực.

 

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động tổ chức lập quy hoạch xây dựng.

Hoạt động tổ chức lập quy hoạch xây dựng (LQHXD) là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh. (Điều 3 Luật Xây dựng 2014).

Đơn vị, Tổ chức lập quy hoạch xây dựng để được cấp chứng chỉ cần phải đạt được điều kiện như sau:

Tổ chức lập quy hoạch xây dựng Hạng I:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Tổ chức lập quy hoạch xây dựng hạng II:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Tổ chức lập quy hoạch xây dựng hạng III:

Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động đối với tổ chức thiết kế xây dựng công trình.

Theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.Tổ chức tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cụ thể phân theo các hạng như sau:

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động thiết kế công trình xây dựng hạng 1:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ thiết kế công trình hạng một: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động thiết kế công trình xây dựng hạng 2:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ thiết kế công trình hạng hai: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống.

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động thiết kế công trình xây dựng hạng 3:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ thiết kế công trình hạng hai: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống.

năng lực thiết kế công trình xây dựng

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án.

Căn cứ vào Luật Xây dựng 2014 - Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và  Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án như sau:

Hạng I:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;

– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ tư vấn quản lý dự an hạng I: Được quản lý các dự án cùng loại

Hạng II:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ tư vấn quản lý dự an hạng II: Được quản lý dự án cùng loại từ nhóm B trở xuống

Hạng III:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ tư vấn quản lý dự an hạng III: Được quản lý dự án cùng loại nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hoạt động đối với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều kiện được cấp chứng chỉ hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm 2 nội dung đó là điều kiện năng lực của giám đốc quản lý dự án và Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.

Giám đốc quản lý dự án là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án) giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể.

Điều kiện cấp chứng chỉ hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng 1

Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ:  Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

 Điều kiện cấp chứng chỉ hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng 2

Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề

Điều kiện cấp chứng chỉ hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng 3

Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề

 

Điều kiện cấp chứng chỉ hoạt động đối với đơn vị tổ chức thi công xây dựng công trình.

Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. (Điều 3 Luật Xây dựng 2014).

Thi công xây dựng công trình Hạng I:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

– Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

– Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại

Thi công xây dựng công trình Hạng II:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

– Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

– Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại

Thi công xây dựng công trình Hạng III:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận;

– Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.

Điều kiện cấp chứng chỉ hoạt động đối với đơn vị tổ chức giám sát thì công xây dựng.

Điều kiện năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng mới nhất được quy định như sau: 

Giám sát thì công xây dựng Hạng I:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động Giám sát thì công xây dựng: Được giám sát thi công xây dựng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

Giám sát thì công xây dựng Hạng II:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Giám sát thì công xây dựng: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

Giám sát thì công xây dựng Hạng III:

Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Giám sát thì công xây dựng: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

giám sát thi công xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hoạt động đối với đơn vị tổ chức kiểm định xây dựng.

Tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng là một công việc quan trọng nhất trong việc xây dựng công trình. Vì vậy đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xây dựng cần phải có chứng chỉ hoạt động. Đây là yêu cầu bắt buộc. Điều kiện được quy định cụ thể như sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ kiểm định xây dựng hạng 1.

– Cá nhân đảm nhận chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng hạng I phù hợp;

– Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác kiểm định xây dựng;

– Đã thực hiện kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở lên.

Phạm vi hoạt động: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình cùng loại

Điều kiện cấp chứng chỉ kiểm định xây dựng hạng 2.

– Cá nhân chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp;

– Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác kiểm định xây dựng;

– Đã thực hiện kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở lên.

Phạm vi hoạt động: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại

Điều kiện cấp chứng chỉ kiểm định xây dựng hạng 3.

– Cá nhân chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng hạng III phù hợp;

– Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác kiểm định xây dựng.

Phạm vi hoạt động: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại

Riêng tổ chức tham gia hoạt động kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Phải sử dụng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các phép thử được cơ quan có thẩm quyền công nhận phù hợp với nội dung thực hiện kiểm định;
 2. Cá nhân thực hiện kiểm định có chuyên môn phù hợp với công tác kiểm định xây dựng

 

Điều kiện cấp chứng chỉ hoạt động đối với đơn vị tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chi phí đầu tư xây dụng công trình của dự án là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dụng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây dựng. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả. Vì vậy điều kiện để được cấp chứng chỉ hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng (QLCPDTXD) như sau: 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng hạng 1: 

– Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I;

– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Đã thực hiện quản lý chi phí của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên.

 Phạm vi hoạt động: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với tất cả các dự án.

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng hạng 2: 

– Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng từ hạng II trở lên;

– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Đã thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên.

 Phạm vi hoạt động: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án từ nhóm B trở xuống

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng hạng 3: 

– Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng từ hạng III trở lên;

– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 Phạm vi hoạt động: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là mẫu chứng chỉ mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, doanh nghiệp xây dựng công nhận về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đó.

Tải mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng .doc tại đây 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1,2,3 do Sở Xây Dựng và Bộ Xây Dựng cấp cho tổ chức, doanh nghiệp là chứng chỉ có bìa, màu xanh nhạt, kích thước 21x 29,7cm

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 2 3

Quản lý số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Số chứng chỉ bao gồm 03 nhóm ký hiệu như sau:

- Nhóm thứ nhất: có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 09 Thông tư này.

- Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.

- Nhóm thứ ba: nhóm ký tự ký hiệu theo lĩnh vực hoạt động chính của tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này.

Các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-).

Nội dung của chứng chỉ năng lực xây dựng.

Mục số 4 - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức quy định nội dung như sau: 

a) Thông tin cơ bản về tổ chức được cấp chứng chỉ: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, các thông tin liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

b) Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu.

c) Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ (Ghi rõ các nội dung quy định tổ chức được phép hoạt động).

đ) Thời hạn có giá trị của chứng chỉ, thứ tự số lần cấp chứng chỉ.

e) Các chỉ dẫn khác.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Mục 5 quy định về thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I.

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.

c) Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nhiều lĩnh vực với hạng khác nhau, trong đó có lĩnh vực đề nghị cấp năng lực hạng I thì tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Tổ chức có chứng chỉ năng lực đã hết hạn, nếu có nhu cầu hoạt động xây dựng phải làm thủ tục cấp đổi lại xin liên hệ trực tiếp số 0966777780

Mẫu hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1, 2, 3 bao gồm các tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu.

2. Danh sách các cán bộ chủ chốt tương ứng với từng lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định. Danh sách các cán bộ, nhân viên có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ.

3. Tệp tin Scan bản chính/bản sao các văn bằng, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

4. Bản khai kinh nghiệm các hoạt động xây dựng đã thực hiện liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu, kèm theo bản photo hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành tiêu biểu đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành) kèm theo Hợp đồng gốc để đối chiếu.

5. Tệp tin Scan bản kê khai năng lực tài chính, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính,… có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tổ chức.

6. Tệp tin Scan bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng cấp 1 2 3 

NƠI CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG UY TÍN.

Viện Đào Tạo ECS là tổ chức có năng lực cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng 1, 2, 3 uy tín. Trong hơn 10 năm hoạt động. Viện ECS đã cấp mới và cấp lại chứng chỉ cho hàng triệu đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Xin  cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng xin vui lòng liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ECS.

Địa chỉ: CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 10000, Việt Nam

Điện thoại: 0966777780

Email: daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com -  Website: https://antoanlaodong.edu.vn/.


Lựa chọn tổ chức chứng nhận iso

Linhlanweb -

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp.Vậy chứng nhận iso là gì? Cấp chứng chỉ ISO uy tín ở đâu?

Dịch Vụ Thông Tắc Bồn Cầu Tại HCM 【Giá Rẻ】Từ 100k/M

Linhlanweb -

Bạn đang cần tìm dịch vụ thông cống nghẹt tại TP.HCM để xử lý triệt để tình trạng tắc nghẽn bồn cầu, cống nghẹt? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Cách vệ sinh những mẫu rèm cửa đúng bí quết

Linhlanweb -

Để có những bộ rèm cửa đẹp sạch đón tết thì việc vệ sinh là điều cần yếu. cách vệ sinh rèm cửa đúng cách tại nhà sau đây luôn giúp ích cho các bộ rèm cửa bạn trở nên như m

An toàn lao động khi thi công vách ngăn vệ sinh

Linhlanweb -

Huấn luyện An toàn lao động khi thi công vách ngăn vệ sinh là vấn đề cần thiết để hạn chế các tai nạn trong quá trình thi công nhà vệ sinh bằng vách ngăn.

Tiêu Chuẩn Nhãn CE Marking

Linhlanweb -

Chia sẻ kiến thức Ce là gì và Quy trình cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn nhãn CE Marking cho khẩu trang, găng tay xuất khẩu châu âu Eu. Trình bày dễ hiểu.

Tư vấn cấp chứng chỉ ISO 13485

Linhlanweb -

Chuyên tư vấn dịch vụ cấp chứng nhận ISO 13485 dành cho khẩu trang y tế, thiết bị và đồ bảo hộ y tế. Cấp ISO 13485 : 2016 Nhanh uy tín

Tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016

Linhlanweb -

Viện quản lý đào tạo esc chuyên tư vấn Chứng nhận ISO 13485 : 2016 dành cho khẩu trang y tế, thiết bị, đồ bảo hộ y tế. Cấp ISO 13485 : 2016 Nhanh uy tín

Hồ sơ dự thầu và năng lực dự thầu gồm những loại giấy tờ gì?

Linhlanweb -

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia chia sẻ thông tin hồ sơ dự thầu và hồ sơ năng lực dự thầu gồm những loại giấy tờ gì kèm các mẫu hồ sơ đánh giá năng lực

Thông tư 04 đấu thầu qua mạng

Linhlanweb -

An toàn lao động xin gửi nội dung Thông tư 04 đấu thầu qua mạng của BKHĐT và các biểu mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng kèm thông tư 04/2017/tt-bkhđt bản word

Liên hệ

Địa chỉ:

CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội

Phone

0966777780

E-mail

daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com